PRERIA dies in Janow Podlaski

Jaworski & Skomorowski assume leadership responsibility as mare owned by Shirley Watts (Halsdon Arabians, UK) dies from colic complications while on lease to Janow Podlaski.

W wyniku nagłego zachorowania w dniu 17 marca 2016 r. padła klacz Preria, należąca do stadniny koni Halsdon Arabians, która w ramach dzierżawy przebywała w Stadninie Koni Janów Podlaski. Pomimo natychmiastowej pomocy weterynaryjnej oraz niezwłocznego transportu do specjalistycznej kliniki, klaczy nie udało się uratować.

Obecnie trwa postępowanie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu klaczy.

W październiku 2015 r. w podobnych okolicznościach padła klacz Pianissima. W związku z powyższym, postępowanie wyjaśniające zostało objęte specjalnym nadzorem Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na czas postępowania wyjaśniającego, w ramach działań nadzorczych, Agencja Nieruchomości Rolnych w trybie pilnym skierowała do Stadniny Koni Janów Podlaski kontrolę doraźną złożoną z pracowników Zespołu Nadzoru Włsścicielskiego w osobach: pani Moniki Szpury, Głównego Specjalistę w Zespole Nadzoru Właścicielskiego oraz lekarza weterynarii Jana Molaka.

O zdarzeniu poinformowana została też Prokuratura w związku z dochodzeniem, które toczone jest na okoliczność podejrzenia popełnienia przestępstwa przez poprzedni zarząd Spółki.

 

As a result of a sudden illness on 17th March, 2016 the mare Preria died. The mare was owned by Halsdon Arabians Stud, who was on lease to and remained at Janów Podlaski Stud. Despite immediate veterinary help and no delay in transport to a specialist clinic, the mare could not be saved.

There is an investigation going on at the moment, which aims at clarifying the circumstances of the mare’s death.

In October of 2015 the mare Pianissima died in similar circumstances. In regard to the above, the investigation is being carried out under a special supervision of the Agricultural Property Agency.

For the duration of the investigation, as part of its supervising activities, the Agricultural Property Agency, as a matter of urgency, has sent to Janów Podlaski Stud an ad-hoc inspection made up of employees of the Shareholder Supervision Group in the form of: Mrs. Monika Szpura, Main Specialist in the Shareholder Supervision Group and veterinary officer Jan Molak.

The prosecutor’s office has also been notified about this incident, due to the investigation that is currently carried out in regard to a suspected offence committed by the previous board of the Company.

(translation by by Joanna Krawczyk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *